Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden
Prosjekttyper
E18 Skjeggestad bru, Holmestrand
         
 
 • skjeggestad1
 • skjeggestad2
  •                           1
 • 2
         
Jetgrunn fikk på vårparten i 2015 i oppdrag av Statens vegvesen å refundamentere Skjeggestad bru på E18 i norgående retning. Skanska Norge AS var hovedentreprenør.

Problemstilling
Den 2. februar 2015 gikk det et grunnbrudd som medførte at sydgående Skjeggestad bru på E18 fikk en alvorlig skade. Nordgående bru ble også påvirket av grunnbruddet, men i mindre omfang.

Det ble nedsatt en ekspertgruppe som konkluderte med at massene i skredgropen måtte sikres og hele/deler av sørgående bru måtte rives ved sprengning. For nordgående bru ble det konkludert med at fundamentene i akse 4 og 5 måtte sikres.

Flere alternative måter å sikre fundamentene ble vurdert. Med ønske om rask framdrift og robusthet under gjennomføringen, valgte Statens vegvesen sammen med sine konsulenter å refundamentere fundamentene med jetpeler til berg/faste masser.

Jetgrunn ble engasjert i midten av april 2015. Tilriggingen på plassen ble igangsatt 27. april 2015 og siste pel ble etablert 1. juni 2015.

Grunnforhold
Grunnforholdene bestod i akse 4 av et topplag med relativt faste masser ned til ca. 3 m under fundament. Videre ned til mellom 20 og 25 meter bestod grunnen av svært sensitiv eller kvikk leire. Under dette igjen, en fast sandig, grusig morene med enkelte blokker før man kom til berg. I akse 5 bestod massene av en noe fas-tere leire ned til berg i dybde ca. 10 under fundament. Utført CPTU viste at leirens skjærstyrke her var redusert til ca. halvparten av opprinnelig fasthet.

Løsning
Det ble satt et krav til diameter på jetpelene på 2.0 m. Pelene skulle generelt ha overlapp mot nabopelene. Kravet til karakteristisk trykkfasthet i pelematerialet ble satt til 3.0 MPa.

I akse 4 ble det etablert 14 jetpeler med diameter 2.0 m. Det ble etablert 7 peler med innbyrdes kontakt på hver side av brupilaren. Pelene ble ført 2 meter ned i fast morene eller til berg der man påtraff dette.

I akse 5 ble det etablert 16 jetpeler med diameter 2.0 m. Pelene ble etablert med overlapp slik at et samvirke mellom pelene oppstod. Alle pelene ble etablert i kon-takt med berg.

Konklusjon
Prosjektet var vellykket med tanke på både kvalitet og fremdrift. Broen kunne gjenåpnes før planlagt tidspunkt. Midlere 28 døgns fasthet i pelematerialet lå på 6,4 og 8,0 MPa for henholdsvis akse 4 og 5, mens den karakteristiske fastheten lå på 5,1 og 6,2 MPa. Det ble kjerneboret på skrå gjennom jetpelene som viste at pelene hadde riktig diameter (2.0 m).


Bilder (trykk på bildene for større versjon)
Oversikt1 small
Oversiktsbilde
 
produksjon1 small
Produksjon akse 5
 
produksjon2 small
Produksjon akse 4
 
utstyr1 small
Produksjonsutstyr for jetpeler
 
utstyr2 small
Produksjonsutstyr for jetpeler
 


 
 
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Refundamentering

Byggherre
Statens vegvesen

Hovedentreprenør
Skanska Norge AS

RIG
NGI

RIB
Rambøll AS

Tidsrom
Vår 2015

Omfang
30 stk ø2,0 m peler med lengder på mellom 10 og 27 meter

Prosjektadresse
3080 Holmestrand 

Media
googlemap Kartbeskrivelse
   
         
         
 
Lignende prosjekter
rosenlund 178x121
Rosenlund Bydelssenter, Lillehammer
Refundamentering av kontorbygg under oppføring. Setninger ved pålasting av betongelementer.
Les mer
 
Storo Storsenter fase I, Oslo
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Strenge krav til støy, vibrasjoner og setninger.
Les mer
 
Inkognitogata 33, Oslo
Refundamentering av verneverdig bygg. Metoden gjorde det mulig å etablere nye kjelleretasjer.
Les mer


Rosenlund Bydelssenter, Lillehammer
         
 
 • rosenlund0
 • rosenlund2
  •                           1
 • 2
         
NCC Construction AS har fått oppdraget med å bygge et nytt kontorbygg på Lillehammer for Rosenlund Bydelssenter AS. Det bygges to kontorblokker over en felles parkeringskjeller fordelt på to plan under terreng. Bygget er fundamentert på såler direkte på morenemasser. Bygget skal huse Statens vegvesen Region øst og Fylkesmannen i Oppland.

Problemstilling
Byggearbeidene ble igangsatt sensommeren 2012. Vår/sommer 2013 ble det registrert setninger mens montasje av betongelementer pågikk. Det antas at setningene ble forårsaket av oppbløtte morenemasser under fundamentene. Det ble sommeren 2013 besluttet å stanse ytterligere elementmontasje inntil bygget var refundamentert. Det ble videre besluttet å refundamentere bærende konstruksjoner på jetpeler. Jetgrunn ble august 2013 engasjert til å utføre refundamenteringen.

Grunnforhold
Grunnforholdene har hovedsaklig bestått av svært harde morenemasser. Moreneleiren har vært så fast at det har blitt sprengt for å komme ned til endelig graveplanum.

Valgt løsning
For å fullstendig stoppe ytterligere setninger og stabilisere bygget før jekking ble det bestemt å refudamentere bygget med jetpeler. Det ble kjerneboret gjennom eksisterende gulv og fundament og satt jetpeler under fundamentene i nederste kjelleretasje. Eventuelle oppbløtte morenemasser under fundamentene ble nå skiftet ut med jetpel. Eventuelle hulrom under fundamenter/gulv ble også fylt opp av sementmasser. Jetpelene ble satt ned til faste masser og hadde lengder på mellom 0,5 og 4 meter. Det ble satt totalt 192 peler med pelediameter opp til 2,2 meter.

Konklusjon
Det ble foretatt løpende setningsmålinger på bygget. Etter ferdigstillelse av pelearbeidene ble det ikke målt ytterligere bevegelse på bygget verken ved jekking av søyler eller ved videre elementmontasje. Byggets laster føres nå ned i søylene, til fundamentene og videre ned i jetpelene til fast grunn.


Bilder (trykk på bildene for større versjon)
Hogga_dam_small
Rosenlund Bydelssenter
 
borerigg small
Produksjon kjeller
 
borerigg3 small
Produksjon kjeller
 
Hogga_dam_small
Produksjon utendørs
 
borerigg small
Produksjon utendørs
 
borerigg3 small
Tømming av returmasser
  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Refundamentering

Byggherre
Rosenlund Bydelssenter AS

Oppdragsgiver
NCC Construction AS

Konsulent grunn
Sweco Norge AS

Tidsrom
September - Desember 2013

Omfang
192 stk ø2,0/2,2 m peler

Prosjektadresse
Industrigata 11, 2619 Lillehammer 

Media
googlemap Kartbeskrivelse
   
         
         
 
Lignende prosjekter

Magasinet, Drammen
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Råtne tre-flåtelag hadde gitt setninger.
Les mer
 
Storo Storsenter fase I, Oslo
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Strenge krav til støy, vibrasjoner og setninger.
Les mer
 
Inkognitogata 33, Oslo
Refundamentering av verneverdig bygg. Metoden gjorde det mulig å etablere nye kjelleretasjer.
Les mer


City Lade, Trondheim
         
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
         
Veidekke Entreprenør fikk i oppgave å bygge om og utvide kjøpesenteret City Lade i Trondheim. I forbindelse med dette ble det benyttet jetpeler ved refundamentering av eksisterende bygg, samt som sikring i forbindelse med utgraving for ny parkeringskjeller.

Grunnforhold
I toppen var det 0,5 – 2 meter med oppfylt sand og grus. Under dette topplaget var det 0,5 – 2 meter fast tørrskorpeleire. Videre var det relativt bløt leire til stor dybde. Leiren var lite til middels sensitiv. Eksisterende bygg var fundamentert på såler direkte på leiren. Man antok at berg lå i ca. 50 meters dybde.

Valgt løsning
Løsningen bestod i å installere en blokk av jetpeler som grunn- forsterkning innenfor eksisterende fundamenter. Laster skulle føres over til midlertidige fundamenter med stempling på jetpelene, som også ville fungere som sikring av byggegrop for utgraving av bankett og P-kjeller.

Jetpelene ble etablert med 10 graders helning mot eksisterende fundamenter. Det ble utført forgraving ned til to forskjellige nivåer før jetpelene ble installert.
Det ble etablert til sammen 124 jetpeler. Pelene hadde diametere på 1,6 meter og 1,8 meter samt lengder på mellom 5 og 8 meter.
 
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Refundamentering og støttemur

Byggherre
Trondos SA

Oppdragsgiver
Veidekke Entreprenør AS

Konsulent
Sweco Norge AS

Tidsrom
Juni - August 2012

Omfang
82 stk. ø1,8 m peler.
42 stk ø1,6 m peler.
Totalt 785 løpemeter.

Prosjektadresse
Haakon VII gt. 7491 Trondheim 

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse
   
         
         
 
Lignende prosjekter

Inkognitogata 33, Oslo
Refundamentering av verneverdig bygg. Metoden gjorde det mulig å etablere nye kjelleretasjer.
Les mer
 
Storo Storsenter fase I, Oslo
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Strenge krav til støy, vibrasjoner og setninger.
Les mer
  korsgata
Korsgata 5, Oslo
Sikring av byggegrop og refundamentering av nabo-bygning.
Les mer
 


Hogga dam, Lunde
         
Hogga_dam_672x250
         
NCC Construction har fått i oppdrag av Statkraft å utføre ombygging av Hogga dam i Telemarksvassdraget. Slusemurene og den gamle fyllingsdammen fra 1890-tallet har store lekkasjer som skal tettes og forsterkes. I forbindelse med dette ble det blant annet benyttet jetpeler som en tetningskonstruksjon til fjell.

Grunnforhold
Grunnforholdene bestod av lagvis steinmasser og sand/silt. Steinmassene bestod av større kulestein. Deler av steinlaget ble masseutskiftet før produksjon. Under steinlaget ble det påtruffet et lag med sand/silt før man igjen traff steinmasser før berg. Berg lå i dybder på 13 til 5 meter fra gravenivå i byggegropa.

Valgt løsning
For å løse problemene med lekkasjer under fyllingsdammen ble det først etablert en fangdam oppstrøms for å få en tørr byggegrop. Det ble så satt ned en 12 meter lang spuntrekke oppstrøms av dammen. Mot dampilaren skrånet berg oppover som ville gitt lekkasjer under en eventuell spuntrekke. Det ble i dette området bestemt å benytte jetpeler satt til berg som en tetningkonstruksjon. Jetpelene ble satt med overlapp for å danne en tett vegg. Pelene ble også satt tett inntil dampilar og spuntrekken for å få en kontinuerlig tett vegg langs hele fyllingsdammen.

Jetpelene hadde lengder på mellom 12 og 4 meter. Over rekken av spunt og jetpeler skal det så etableres en tett betongkonstruksjon.

Bilder (trykk på bildene for større versjon)
Hogga_dam_small
Hogga dam oppstrøms
 
borerigg small
Hogga dam nedstrøms
 
borerigg3 small
Damluker Hogga dam
 
Hogga_dam_small
Riggområde med fangdam i
bakgrunn

 
borerigg small
Peleproduksjon
 
borerigg3 small
Peleproduksjon
 
Hogga_dam_small
Peleproduksjon ved dampilar
 
borerigg small
Frigraving av jetpeler, god
kontakt mot spunt

 
borerigg3 small
Frigraving av jetpeler
  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Tetningskonstruksjon

Byggherre
Statkraft

Oppdragsgiver
NCC Construction

Konsulent
Norconsult

Tidsrom
Januar - Februar 2014

Omfang
20 stk ø2,0 m peler
Totalt 140 løpemeter

Prosjektadresse
Flåbygdveien 446, 3825 Lunde (Telemark) 

Media
googlemap Kartbeskrivelse
   
         
         
 
Lignende prosjekter

Birkeland vannverk, Birkeland
Isolering av forurensede masser fra drikkevann med tetningsmur av jetpeler til fjell.
Les mer
 
Grandfjæra Næringspark, Molde
Tetningsvegg av jetpeler for å hindre utvasking av masser under kai.
Les mer
 
Paradisbukta fyllplass, Mandal
Lekkasje i avfallsfylling ble tettet med en vegg av jetpeler gjennom steinfylling og morenemasser.
Les mer


Mathallen, Bergen
         
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
         
Den nye Mathallen, tegnet av Eder Biesel Arkitekter, skulle oppføres på torget i Bergen. I første etasje skulle det legges til rette for torghandel, mens det i andre etasje skulle gjøres plass til bl.aTuristinformasjonen.

Bygget var planlagt direktefundamentert med plate på mark, men dette viste seg umulig å utføre pga. innlekkasje av vann i byggegropa, innvasking av finstoff, en vestlig løsere grunn enn forutsatt og problemer med treverk som bolverk, tømmerkasser og vertikale stokker/peler i grunnen. Nettopp den store mengden med friskt treverk i grunnen, gjorde at det ble besluttet å benytte jetpeler som fundamentering av nybygget.

Grunnforhold
Under et bærelag av subbus, bestod grunnen av bløte humusholdige fyllmasser ned til ca. 6-8m, med store innslag av bolverk, vertikale stokker og annet organisk materiale. Disse eldre massene var definert som kulturlag og dermed fredet som en del av middelalderbyen Bergen. Videre nedover var det morene. Grunnvannet fulgte Vågen.

Løsning
Det ble installert til sammen 22 vertikale jetpeler. Diameteren på pelene var 2m. Alle pelene ble etablert inn i morene og opp til ca. kt. 0.

Konklusjon
Det ble påtruffet store mengder bolverk i grunnen. Dette bød på store utfordringer både under forboringen, pelproduksjonen og for slamreturen. Tidligere erfaringer gjort med jetpelarbeider for sikring av Strandkaiterminalen, kun et steinkast unna, kom til stor nytte. 

Siden arbeidene foregikk på arkeologisk sensitiv grunn, ble returslammet tidvis undersøkt av  arkeolog. Ingen objekter av arkeologisk interesse ble funnet.

Inntilliggende konstruksjoner ble nivellert to ganger daglig, slik at eventuelle hevinger eller setninger kunne bli registrert. Ingen bevegelser ble observert, og jetpelene ble installert som forutsatt.


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?f=q&source=s_q&hl=no&geocode=&q=Torget,+Bergen&aq=0&oq=torget+ber&sll=61.255006,9.248258&sspn=3.969463,13.568115&ie=UTF8&hq=&hnear=Torget,+Bergenhus,+5014+Bergen,+Hordaland&t=m&z=14&ll=60.395169,5.325886&output=embed{/iframe}


 
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Fundamentering av nybygg

Byggherre
Bergen Kommune

Oppdragsgiver
Stolz Entreprenør AS

Byggeår
2010/2011

Omfang
22 stk. vertikale jetepeler gjennom bolverk, vertikale stokker og annet organisk materiale

Prosjektadresse
Torget, 5014 Bergen

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse
   
         
         
 
Lignende prosjekter

Clarion Hotel Ernst, Kristiansand 
Jetpeler for nybygg satt gjennom leire og ned på fastere jordlag. Pelens diameter er økt i bunn.
Les mer


 
Børspassasjen, Oslo
Refundamentering av verne-verdige fasader og funda-mentering av nybygg til fjell.
Les mer


 
Presidentveita, Trondheim
Fundament for nybygg med jetpeler satt under et verneverdig kulturlag.
Les mer


© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English