Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Refundamentering Rosenlund Bydelssenter, Lillehammer Prosjekter Prosjekter-sub

Karlatornet, Gøteborg i Sverige

         
 
 
 • Karlatornet banner
  •                           1

Illustrasjon:  Karlastaden Utveckling AB

         

Jetgrunn AS ferdigstilte i desember 2018 arbeidene med det prestisjefylte "Karlatornet" i Gøteborg. Jetgrunn AS ble tildelt oppdraget i konkurranse med flere europeiske aktører, i hovedsak med bakgrunn i kravet som var stillet til konstruksjonens styrke. Arbeidene ble ferdigstilt innenfor kontraktens ramme både med hensyn på tid, kostnader og kvalitet.

Karlatornet kommer, med sine 245m og 73 etasjer, til å bli nordens høyeste bygg og fremstå som ett landemerke i den nye bydelen Karlastaden som er under utvikling og bygging av Serneke på Lindholmen i Gøteborg. I tillegg til leiligheter av alle kategorier, vil bygget også huse et nytt Hotell med ca 300 rom. Bygget er planlagt ferdigstilt og tatt i bruk i 2021. Se karlastaden.se.

Totalt vil Karlastaden bestå av 8 kvartaler med til sammen ca 2000 leiligheter, kontorer, restauranter, butikker, skole, kultursenter og grønt arealer.

 

Karlastaden Karlatornet com

Illustrasjon:  Karlastaden Utveckling AB

Karlatornet fundamenteres til fjell på ca 70m dybde med 58 betongpeler, hver med en diameter på 2 m. Jetgrunns oppdrag i denne forbindelse har vært å produsere en stabiliserende plate sammensatt av 469 jetpeler (J2-peler) dels for å hindre bunnoppressing under utgravning og dels for å fungere som et stabiliserende element som knytter betongpelene som går til fjell sammen og sørge for optimal overføring av horisontale krefter mellom betongpelene. Det ble også etablert vegger og bunn i byggets heissjakt. Konstruksjonen ble avsluttet ca 6,5m under terrengnivå der injiseringsriggene opererte.

Figur Norconsult

 

Bygget etablerers på Lindholmen, som er lokalisert ett «steinkast» fra Götaälven i Göteborg. Grunnen består i hovedsak av leire med vanninnhold på 50-75%, men med områder med gyttjig leire og vanninnhold opp til 95%.

Statiske beregninger konkluderte med et krav til karakteristisk trykkfasthet i pelematerialet etter 28 døgn, fck, cube, på 5MPa. Jetgrunns produksjonsparametere ble satt for å oppnå en styrke på 5MPa i områdene med de minst gunstige grunnforholdene. Oppnådd karakteristisk styrke ble derved 7,2MPa med en minimumsverdi på 5,2MPa og en midlere trykkfasthet på 11,2MPa.

Jetgrunns arbeider ved Karlatornet startet opp 01.10.2018 og ble avsluttet innenfor kontraktens rammer både med hensyn på tid og kostnader. Utgravingen ned til platen skal ferdigstilles i månedsskiftet februar/mars 2019.Bilder (trykk på bildene for større versjon)
Karlastaden Oversikt compre
Oversiktsbilde
Illustrasjon:  Karlastaden Utveckling AB

 


 


     
 
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Fundamentering av nybygg

Byggherre
Karlastaden Utveckling AB

Hovedentreprenør
Serneke Anläggning AB


RIG
Norconsult

RIB
Norconsult

Tidsrom
Oktober-desember 2018

Omfang
469 J2 peler (geobetong peler)
Diameter 1,8-2,0m
Lengde 2,0 – 6,6m

Prosjektadresse
Karlavagnsgatan 7, Göteborg


Media
googlemap Kartbeskrivelse
   
         
         
 
Lignende prosjekter
rosenlund 178x121
Rosenlund Bydelssenter, Lillehammer
Refundamentering av kontorbygg under oppføring. Setninger ved pålasting av betongelementer.
Les mer
 
Storo Storsenter fase I, Oslo
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Strenge krav til støy, vibrasjoner og setninger.
Les mer
 
Inkognitogata 33, Oslo
Refundamentering av verneverdig bygg. Metoden gjorde det mulig å etablere nye kjelleretasjer.
Les mer


E18 Skjeggestad bru, Holmestrand

         
 
 
 • skjeggestad1
 • skjeggestad2
  •                           1
 • 2
         
Jetgrunn fikk på vårparten i 2015 i oppdrag av Statens vegvesen å refundamentere Skjeggestad bru på E18 i norgående retning. Skanska Norge AS var hovedentreprenør.

Problemstilling
Den 2. februar 2015 gikk det et grunnbrudd som medførte at sydgående Skjeggestad bru på E18 fikk en alvorlig skade. Nordgående bru ble også påvirket av grunnbruddet, men i mindre omfang.

Det ble nedsatt en ekspertgruppe som konkluderte med at massene i skredgropen måtte sikres og hele/deler av sørgående bru måtte rives ved sprengning. For nordgående bru ble det konkludert med at fundamentene i akse 4 og 5 måtte sikres.

Flere alternative måter å sikre fundamentene ble vurdert. Med ønske om rask framdrift og robusthet under gjennomføringen, valgte Statens vegvesen sammen med sine konsulenter å refundamentere fundamentene med jetpeler til berg/faste masser.

Jetgrunn ble engasjert i midten av april 2015. Tilriggingen på plassen ble igangsatt 27. april 2015 og siste pel ble etablert 1. juni 2015.

Grunnforhold
Grunnforholdene bestod i akse 4 av et topplag med relativt faste masser ned til ca. 3 m under fundament. Videre ned til mellom 20 og 25 meter bestod grunnen av svært sensitiv eller kvikk leire. Under dette igjen, en fast sandig, grusig morene med enkelte blokker før man kom til berg. I akse 5 bestod massene av en noe fas-tere leire ned til berg i dybde ca. 10 under fundament. Utført CPTU viste at leirens skjærstyrke her var redusert til ca. halvparten av opprinnelig fasthet.

Løsning
Det ble satt et krav til diameter på jetpelene på 2.0 m. Pelene skulle generelt ha overlapp mot nabopelene. Kravet til karakteristisk trykkfasthet i pelematerialet ble satt til 3.0 MPa.

I akse 4 ble det etablert 14 jetpeler med diameter 2.0 m. Det ble etablert 7 peler med innbyrdes kontakt på hver side av brupilaren. Pelene ble ført 2 meter ned i fast morene eller til berg der man påtraff dette.

I akse 5 ble det etablert 16 jetpeler med diameter 2.0 m. Pelene ble etablert med overlapp slik at et samvirke mellom pelene oppstod. Alle pelene ble etablert i kon-takt med berg.

Konklusjon
Prosjektet var vellykket med tanke på både kvalitet og fremdrift. Broen kunne gjenåpnes før planlagt tidspunkt. Midlere 28 døgns fasthet i pelematerialet lå på 6,4 og 8,0 MPa for henholdsvis akse 4 og 5, mens den karakteristiske fastheten lå på 5,1 og 6,2 MPa. Det ble kjerneboret på skrå gjennom jetpelene som viste at pelene hadde riktig diameter (2.0 m).


Bilder (trykk på bildene for større versjon)
Oversikt1 small
Oversiktsbilde
 
produksjon1 small
Produksjon akse 5
 
produksjon2 small
Produksjon akse 4
 
utstyr1 small
Produksjonsutstyr for jetpeler
 
utstyr2 small
Produksjonsutstyr for jetpeler
 


 
 
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Refundamentering

Byggherre
Statens vegvesen

Hovedentreprenør
Skanska Norge AS

RIG
NGI

RIB
Rambøll AS

Tidsrom
Vår 2015

Omfang
30 stk ø2,0 m peler med lengder på mellom 10 og 27 meter

Prosjektadresse
3080 Holmestrand 

Media
googlemap Kartbeskrivelse
   
         
         
 
Lignende prosjekter
rosenlund 178x121
Rosenlund Bydelssenter, Lillehammer
Refundamentering av kontorbygg under oppføring. Setninger ved pålasting av betongelementer.
Les mer
 
Storo Storsenter fase I, Oslo
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Strenge krav til støy, vibrasjoner og setninger.
Les mer
 
Inkognitogata 33, Oslo
Refundamentering av verneverdig bygg. Metoden gjorde det mulig å etablere nye kjelleretasjer.
Les mer


Hogga dam, Lunde
         
Hogga_dam_672x250
         
NCC Construction har fått i oppdrag av Statkraft å utføre ombygging av Hogga dam i Telemarksvassdraget. Slusemurene og den gamle fyllingsdammen fra 1890-tallet har store lekkasjer som skal tettes og forsterkes. I forbindelse med dette ble det blant annet benyttet jetpeler som en tetningskonstruksjon til fjell.

Grunnforhold
Grunnforholdene bestod av lagvis steinmasser og sand/silt. Steinmassene bestod av større kulestein. Deler av steinlaget ble masseutskiftet før produksjon. Under steinlaget ble det påtruffet et lag med sand/silt før man igjen traff steinmasser før berg. Berg lå i dybder på 13 til 5 meter fra gravenivå i byggegropa.

Valgt løsning
For å løse problemene med lekkasjer under fyllingsdammen ble det først etablert en fangdam oppstrøms for å få en tørr byggegrop. Det ble så satt ned en 12 meter lang spuntrekke oppstrøms av dammen. Mot dampilaren skrånet berg oppover som ville gitt lekkasjer under en eventuell spuntrekke. Det ble i dette området bestemt å benytte jetpeler satt til berg som en tetningkonstruksjon. Jetpelene ble satt med overlapp for å danne en tett vegg. Pelene ble også satt tett inntil dampilar og spuntrekken for å få en kontinuerlig tett vegg langs hele fyllingsdammen.

Jetpelene hadde lengder på mellom 12 og 4 meter. Over rekken av spunt og jetpeler skal det så etableres en tett betongkonstruksjon.

Bilder (trykk på bildene for større versjon)
Hogga_dam_small
Hogga dam oppstrøms
 
borerigg small
Hogga dam nedstrøms
 
borerigg3 small
Damluker Hogga dam
 
Hogga_dam_small
Riggområde med fangdam i
bakgrunn

 
borerigg small
Peleproduksjon
 
borerigg3 small
Peleproduksjon
 
Hogga_dam_small
Peleproduksjon ved dampilar
 
borerigg small
Frigraving av jetpeler, god
kontakt mot spunt

 
borerigg3 small
Frigraving av jetpeler
  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Tetningskonstruksjon

Byggherre
Statkraft

Oppdragsgiver
NCC Construction

Konsulent
Norconsult

Tidsrom
Januar - Februar 2014

Omfang
20 stk ø2,0 m peler
Totalt 140 løpemeter

Prosjektadresse
Flåbygdveien 446, 3825 Lunde (Telemark) 

Media
googlemap Kartbeskrivelse
   
         
         
 
Lignende prosjekter

Birkeland vannverk, Birkeland
Isolering av forurensede masser fra drikkevann med tetningsmur av jetpeler til fjell.
Les mer
 
Grandfjæra Næringspark, Molde
Tetningsvegg av jetpeler for å hindre utvasking av masser under kai.
Les mer
 
Paradisbukta fyllplass, Mandal
Lekkasje i avfallsfylling ble tettet med en vegg av jetpeler gjennom steinfylling og morenemasser.
Les mer


Rosenlund Bydelssenter, Lillehammer
         
 
 • rosenlund0
 • rosenlund2
  •                           1
 • 2
         
NCC Construction AS har fått oppdraget med å bygge et nytt kontorbygg på Lillehammer for Rosenlund Bydelssenter AS. Det bygges to kontorblokker over en felles parkeringskjeller fordelt på to plan under terreng. Bygget er fundamentert på såler direkte på morenemasser. Bygget skal huse Statens vegvesen Region øst og Fylkesmannen i Oppland.

Problemstilling
Byggearbeidene ble igangsatt sensommeren 2012. Vår/sommer 2013 ble det registrert setninger mens montasje av betongelementer pågikk. Det antas at setningene ble forårsaket av oppbløtte morenemasser under fundamentene. Det ble sommeren 2013 besluttet å stanse ytterligere elementmontasje inntil bygget var refundamentert. Det ble videre besluttet å refundamentere bærende konstruksjoner på jetpeler. Jetgrunn ble august 2013 engasjert til å utføre refundamenteringen.

Grunnforhold
Grunnforholdene har hovedsaklig bestått av svært harde morenemasser. Moreneleiren har vært så fast at det har blitt sprengt for å komme ned til endelig graveplanum.

Valgt løsning
For å fullstendig stoppe ytterligere setninger og stabilisere bygget før jekking ble det bestemt å refudamentere bygget med jetpeler. Det ble kjerneboret gjennom eksisterende gulv og fundament og satt jetpeler under fundamentene i nederste kjelleretasje. Eventuelle oppbløtte morenemasser under fundamentene ble nå skiftet ut med jetpel. Eventuelle hulrom under fundamenter/gulv ble også fylt opp av sementmasser. Jetpelene ble satt ned til faste masser og hadde lengder på mellom 0,5 og 4 meter. Det ble satt totalt 192 peler med pelediameter opp til 2,2 meter.

Konklusjon
Det ble foretatt løpende setningsmålinger på bygget. Etter ferdigstillelse av pelearbeidene ble det ikke målt ytterligere bevegelse på bygget verken ved jekking av søyler eller ved videre elementmontasje. Byggets laster føres nå ned i søylene, til fundamentene og videre ned i jetpelene til fast grunn.


Bilder (trykk på bildene for større versjon)
Hogga_dam_small
Rosenlund Bydelssenter
 
borerigg small
Produksjon kjeller
 
borerigg3 small
Produksjon kjeller
 
Hogga_dam_small
Produksjon utendørs
 
borerigg small
Produksjon utendørs
 
borerigg3 small
Tømming av returmasser
  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Refundamentering

Byggherre
Rosenlund Bydelssenter AS

Oppdragsgiver
NCC Construction AS

Konsulent grunn
Sweco Norge AS

Tidsrom
September - Desember 2013

Omfang
192 stk ø2,0/2,2 m peler

Prosjektadresse
Industrigata 11, 2619 Lillehammer 

Media
googlemap Kartbeskrivelse
   
         
         
 
Lignende prosjekter

Magasinet, Drammen
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Råtne tre-flåtelag hadde gitt setninger.
Les mer
 
Storo Storsenter fase I, Oslo
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Strenge krav til støy, vibrasjoner og setninger.
Les mer
 
Inkognitogata 33, Oslo
Refundamentering av verneverdig bygg. Metoden gjorde det mulig å etablere nye kjelleretasjer.
Les mer


City Lade, Trondheim
         
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
         
Veidekke Entreprenør fikk i oppgave å bygge om og utvide kjøpesenteret City Lade i Trondheim. I forbindelse med dette ble det benyttet jetpeler ved refundamentering av eksisterende bygg, samt som sikring i forbindelse med utgraving for ny parkeringskjeller.

Grunnforhold
I toppen var det 0,5 – 2 meter med oppfylt sand og grus. Under dette topplaget var det 0,5 – 2 meter fast tørrskorpeleire. Videre var det relativt bløt leire til stor dybde. Leiren var lite til middels sensitiv. Eksisterende bygg var fundamentert på såler direkte på leiren. Man antok at berg lå i ca. 50 meters dybde.

Valgt løsning
Løsningen bestod i å installere en blokk av jetpeler som grunn- forsterkning innenfor eksisterende fundamenter. Laster skulle føres over til midlertidige fundamenter med stempling på jetpelene, som også ville fungere som sikring av byggegrop for utgraving av bankett og P-kjeller.

Jetpelene ble etablert med 10 graders helning mot eksisterende fundamenter. Det ble utført forgraving ned til to forskjellige nivåer før jetpelene ble installert.
Det ble etablert til sammen 124 jetpeler. Pelene hadde diametere på 1,6 meter og 1,8 meter samt lengder på mellom 5 og 8 meter.
 
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Refundamentering og støttemur

Byggherre
Trondos SA

Oppdragsgiver
Veidekke Entreprenør AS

Konsulent
Sweco Norge AS

Tidsrom
Juni - August 2012

Omfang
82 stk. ø1,8 m peler.
42 stk ø1,6 m peler.
Totalt 785 løpemeter.

Prosjektadresse
Haakon VII gt. 7491 Trondheim 

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse
   
         
         
 
Lignende prosjekter

Inkognitogata 33, Oslo
Refundamentering av verneverdig bygg. Metoden gjorde det mulig å etablere nye kjelleretasjer.
Les mer
 
Storo Storsenter fase I, Oslo
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Strenge krav til støy, vibrasjoner og setninger.
Les mer
  korsgata
Korsgata 5, Oslo
Sikring av byggegrop og refundamentering av nabo-bygning.
Les mer
 


© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English