Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Jetpeler Egenskaper
Egenskaper
   
Generelle krav for betong fremgår i NS-EN 1992-1-1:2004 og NS-EN 206-1. Jetpeler med in-situ betongutstøping (EC1) utføres med neddykket rør under hele produksjonsprosessen. Det må derfor være et krav til betongen at den er motstandsdyktig mot utvasking samtidig som den beholder utflytingshastigheten og utbredelsen over tid.
 
 
   
 Trykkfasthet
Fastheten til jetpelene avhenger mye av v/c-tallet og av de stedlige jordartene; om det er leire, silt, sand, grus, morene osv., og det er jordartene som i de fleste tilfeller avgjør hvilken metode som er best egnet.

EC1-peler:
Betongen som brukes i EC1-peler er ferdigblandet før den pumpes ned i et ferdigspylt hulrom i bakken (se også Jetpelteknikken). Fastheten til denne betongen er derfor veldig lett å forutse siden man kan proporsjonere og blande "på land" og bruke erfaring. Man kan dermed "skreddersy" trykkfastheten og dimensjonere etter statikk og økonomi. Trykkfastheten i denne betongen ligger i området 45 MPa til 60 MPa (60 000 kPa) og høyere.

J2-peler:
Ved etablering av geobetongpeler (J2- og J3-metoden) utnyttes de stedlige jordartene som tilslag (sand, grus, morene). Et avansert styrings- og prosesskontrollsystem gjør det mulig å automatisk holde kontinuerlig kontroll på pelenes eksakte geometri og homogenitet. Dette innebærer at man med stor nøyaktighet kan forutsi det ferdige produktets geometri, trykkfasthet og permeabilitet. I jordarter av sand og grus vil trykkfastheten til pelene fint overstige 20 MPa (20 000 kPa). Ved Eidanger-prosjektet, utført i 1991, ble J2-metoden brukt. Her ble det tatt hele 292 kjerneprøver av jetpelene hvor mange av dem ble trykkprøvd. Enkelte prøver nådde en sylindertrykkfasthet på rundt 75 MPa.

Tabellen under viser målte verdier og variasjoner i trykkfastheter fra kjerneprøver tatt fra utførte jetpelprosjekter i Norge og Sverige:Typiske verdier for jetpeler etablert i forskjellige jordarter avhengig av produksjonsmetode.

Strekkfastheten til jetpelene avhenger i stor grad av trykkfastheten. Ved en trykkfasthet på 60 MPa med EC1-metoden regnes det med, av erfaring, en strekkfasthet på 0,8 MPa. Med J2-metoden brukes stort sett 0,5 MPa.

 Armering
Jetpeler armeres normalt ikke. Men i spesielle tilfeller kan imidlertid pelene armeres.

 Dimensjonering
Jetpelkonstruksjoner dimensjoneres etter de vanlige jordmekaniske modellene basert på dimensjonerende verdier på trykkfasthet, strekkfasthet, skjærfasthet og jordas bæreevne. Pelene kan anvendes som permanente uarmerte konstruksjoner dersom konstruksjonen utformes slik at det ikke oppstår områder med strekk eller uakseptable skjærspenninger.

 Permeabilitet
Ved bruk av jetpeler som tetningsskjerm er lav permeabilitet en egenskap man er ute etter. Permeabilitet henger sammen med fasthet som er avhengig av v/c-tall og hydratiseringsgrad i betongen. Høy trykkfasthet gir derfor lav permeabilitet, som man også kan se av tabellen over. En permeabilitet i jetpelene på 10-10- 10-11 m/s kan sammenlignes med sandstein eller leire. EC1-metoden gir den laveste permeabiliteten.
Eksempel på utregning av vanninntrengning i øverste halvdel av støpesjakten i Øvre Årdal:

Antar:
- Permeabiltet: K = 10-11 m/s
- Midlere trykkforskjell: ?h = 5 m
- Veggtykkelse: l = 0,9 m
- Areal (totalt): A = 314 m2
- Tid: t = 1 døgn = 86400 s
Vannmengde: q = K?A?t??h/l = 10-11?314?86400?5/0,9 = 1,5 l/døgn
I løpet av et døgn er det altså kun 1,5 liter grunnvann som siver inn gjennom jetpelveggen i sjakten.

 Egenskaper ved støping
Bare rundt 3 timer etter at en jetpel er blitt etablert har betongen oppnådd en fasthet som er lik de omkringliggende jordartenes fasthet. Med tanke på underpining av eksisterende fundament er dette veldig positivt fordi man da utsetter fundamentet for minst mulig tilleggslaster. Deretter vil fastheten selvfølgelig fortsette å øke.

Primærpeler (gule) satt som hver tredje pel i en underpining. Ved Inkognitogaten. Primærpelene er de første jetpelene som settes. Hvis det skal gjøres en underpining, blir avstanden mellom primærpelene avgjort på grunnlag av hvor god eller hvor dårlig forfatning fundamentet er i. Er fundamentet i god stand, settes primærpelene som hver andre pel i rekken, altså to senteravstander mellom. Er fundamentet gammelt og dårlig kan primærpelene settes som opp mot hver femte. I korthet vil det si at jo dårligere stand det eksisterende fundamentet er i, jo lengre avstand bør det benyttes mellom primærpelene.

Sekundærpelene etableres etter at primærpelene har herdet nok til å tåle utvasking av jordarter/spyling helt inntil pelen (vanligvis er 1 døgn nok). Ved hjelp av akustiske signaler som generes og induseres i primærpelene, under produksjon av sekundærpelene, får man verifisert at man har erodert tilstrekkelig og at man har oppnådd god fysisk kontakt mellom primærpel og sekundærpel (se også Jetpelteknikken). Hvis man, som et eksempel, vet at primærpelen har fått en mindre diameter enn planlagt i en viss dybde kan man da blåse ut sekundærpelen til en større diameter for å fylle ut dette rommet og oppnå full overlapping. Ved tilfeller med stor planlagt avstand mellom sekundærpelene må også tertiærpeler etableres.

 Stabilitet av jordmasser rundt hulrommet etter utvasking
Under utvasking og nedbryting av jordstrukturen brukes det som sagt vann og luft (og grout) under høyt trykk. I tillegg til å erodere har dette trykket en positiv bieffekt, og det er å opprettholde likevekt med jordtrykket slik at hulrommet ikke kollapser.

Ruhet; kontakten mellom pelene
Ruhet mot omkringliggende jordmasser er gode så lenge pelen ikke frigraves. Kontakten mellom pelene er meget god. "Lepper" og "valker" i overflatestrukturen gir til sammen en solid veggkonstruksjon av peler.

 Heft
Heften mellom jetpel og leire er aldri blitt målt. Men erfaringer fra prosjekter hvor pelene har blitt avdekket har vist at leira har en adskillig høyere fasthet nær snittflaten leire/pel enn leira utenfor, dvs. at bruddet ligger utenfor snittflaten. Årsaken til dette er sannsynligvis den relativt høye herdetemperaturen som oppnås under avbinding av betongen.

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English