Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Tetningskonstruksjoner Hogga Dam, Lunde Prosjekter Prosjekter-sub

Karlatornet, Gøteborg i Sverige

         
 
 
 • Karlatornet banner
  •                           1

Illustrasjon:  Karlastaden Utveckling AB

         

Jetgrunn AS ferdigstilte i desember 2018 arbeidene med det prestisjefylte "Karlatornet" i Gøteborg. Jetgrunn AS ble tildelt oppdraget i konkurranse med flere europeiske aktører, i hovedsak med bakgrunn i kravet som var stillet til konstruksjonens styrke. Arbeidene ble ferdigstilt innenfor kontraktens ramme både med hensyn på tid, kostnader og kvalitet.

Karlatornet kommer, med sine 245m og 73 etasjer, til å bli nordens høyeste bygg og fremstå som ett landemerke i den nye bydelen Karlastaden som er under utvikling og bygging av Serneke på Lindholmen i Gøteborg. I tillegg til leiligheter av alle kategorier, vil bygget også huse et nytt Hotell med ca 300 rom. Bygget er planlagt ferdigstilt og tatt i bruk i 2021. Se karlastaden.se.

Totalt vil Karlastaden bestå av 8 kvartaler med til sammen ca 2000 leiligheter, kontorer, restauranter, butikker, skole, kultursenter og grønt arealer.

 

Karlastaden Karlatornet com

Illustrasjon:  Karlastaden Utveckling AB

Karlatornet fundamenteres til fjell på ca 70m dybde med 58 betongpeler, hver med en diameter på 2 m. Jetgrunns oppdrag i denne forbindelse har vært å produsere en stabiliserende plate sammensatt av 469 jetpeler (J2-peler) dels for å hindre bunnoppressing under utgravning og dels for å fungere som et stabiliserende element som knytter betongpelene som går til fjell sammen og sørge for optimal overføring av horisontale krefter mellom betongpelene. Det ble også etablert vegger og bunn i byggets heissjakt. Konstruksjonen ble avsluttet ca 6,5m under terrengnivå der injiseringsriggene opererte.

Figur Norconsult

 

Bygget etablerers på Lindholmen, som er lokalisert ett «steinkast» fra Götaälven i Göteborg. Grunnen består i hovedsak av leire med vanninnhold på 50-75%, men med områder med gyttjig leire og vanninnhold opp til 95%.

Statiske beregninger konkluderte med et krav til karakteristisk trykkfasthet i pelematerialet etter 28 døgn, fck, cube, på 5MPa. Jetgrunns produksjonsparametere ble satt for å oppnå en styrke på 5MPa i områdene med de minst gunstige grunnforholdene. Oppnådd karakteristisk styrke ble derved 7,2MPa med en minimumsverdi på 5,2MPa og en midlere trykkfasthet på 11,2MPa.

Jetgrunns arbeider ved Karlatornet startet opp 01.10.2018 og ble avsluttet innenfor kontraktens rammer både med hensyn på tid og kostnader. Utgravingen ned til platen skal ferdigstilles i månedsskiftet februar/mars 2019.Bilder (trykk på bildene for større versjon)
Karlastaden Oversikt compre
Oversiktsbilde
Illustrasjon:  Karlastaden Utveckling AB

 


 


     
 
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Fundamentering av nybygg

Byggherre
Karlastaden Utveckling AB

Hovedentreprenør
Serneke Anläggning AB


RIG
Norconsult

RIB
Norconsult

Tidsrom
Oktober-desember 2018

Omfang
469 J2 peler (geobetong peler)
Diameter 1,8-2,0m
Lengde 2,0 – 6,6m

Prosjektadresse
Karlavagnsgatan 7, Göteborg


Media
googlemap Kartbeskrivelse
   
         
         
 
Lignende prosjekter
rosenlund 178x121
Rosenlund Bydelssenter, Lillehammer
Refundamentering av kontorbygg under oppføring. Setninger ved pålasting av betongelementer.
Les mer
 
Storo Storsenter fase I, Oslo
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Strenge krav til støy, vibrasjoner og setninger.
Les mer
 
Inkognitogata 33, Oslo
Refundamentering av verneverdig bygg. Metoden gjorde det mulig å etablere nye kjelleretasjer.
Les mer


FV32 - Hovengatunnelen Porsgrunn åpnet

         
 
 
 • hovengatunnelen banner
  •                           1

 

         

Unik og innovativ løsmassetunnel åpnet i Porsgrunn

Samarbeidsprosjektet med AF Gruppen og Norconsult om bygging av den nye løsmassetunnelen på Hovenga er nå ferdig, og anlegget ble offisielt åpnet 17 desember 2018. Jetgrunn var utførende underentreprenør for arbeidet med jetpeler, som ble ferdig allerede i mai 2017. AFs aktivitet med ferdigstillelse pågikk frem til høsten 2018. Alle krav som ble stillet til konstruksjonen, så vel tekniske som økonomiske og tid for gjennomføring, ble fullt ut oppfylt. Dette er verdens første løsmassetunnel som er konstruert med en permanent uarmert bunnplate satt sammen av geobetong peler, samtidig som den er dimensjonert med hensyn på oppdrift. Hovengatunnelen i Porsgrunn inngår i «Bypakke Grenland» som en del av entreprisen «Gimlevegen-Augestadvegen». Prosjektering og bygging av Hovengatunnelen, ble lyst ut som «konkurransepreget dialog» i 2014, der Jetgrunn deltok sammen med Norconsult og AF-gruppen. I konkurransegrunnlaget ble det stilt meget strenge krav mht. påvirkning på grunnvann/poretrykk og deformasjoner i løsmassene.

Grunnforhold

Arbeidene ble utført under utfordrende grunnforhold, der grunnen i hovedsak bestod av et topplag av sand og siltig leire til 8-12 m dyp. Den siltige leiren inneholdt lag av ensgradert finsand (kvikksand). Grunnvannsnivået var mindre enn 1,0m under terrenget, og dybden til fjell var mellom 100-120m.

Strenge krav

I konkurransegrunnlaget var det stilt følgende krav til bygging av den 385m lange løsmassetunnelen:
● Poretrykket skal ikke senkes mer enn 10 kPa.
● Horisontal deformasjon av støttekonstruksjoner skal ikke overstige 20 mm.
● Deformasjoner ved Jernbane under kravene for vedlikeholdsgrense K4.
● Krav til tetthet av konstruksjon:
● Mindre enn 2 liter lekkasje pr 100 m tunnel pr minutt.
● Punktlekkasje mindre enn 0,1 l pr minutt.

Det var dette utgangspunktet vegvesenet utfordret konsulenter og entreprenører på mht. andre byggekonsepter.

Løsningen har oppfylt kravene til opprettholdelse av poretrykkene og minimale deformasjoner ved at vi har etablert en permanent, vanntett og stiv konstruksjon i bakken før utgraving. Dette ble oppnådd ved bruk av permanente spuntvegger i kombinasjon med en permanent uarmert bunnplate av jetpeler etablert fra terreng og støpt permanent takplate forut for utgraving av løsmassene inne i tunnelkonstruksjonen. Mellom spuntveggene danner jetpelene en trykkbue i form av et båtformet skall. Dette er gjort for å unngå at det oppstår sprekker eller uakseptable skjærspenninger i den uarmerte konstruksjonen forårsaket av kreftene fra bunnoppressingen. Et prinsippsnitt er vist i figur 3.

Det er første gangen at man har benyttet jetpeler som en permanent uarmert konstruksjon av denne type.

Sikkerhet mot oppdrift

Bunnplata og tunnelkonstruksjonen ligger helt eller delvis under dimensjonerende grunnvannsnivå, noe som medfører at oppdrift er en bestemmende faktor i dimensjoneringen av jetpelplata og hele byggekonseptet. Dette omfatter blant annet hvor dypt jetpelplata måtte ligge og derav lengden på spuntnålene.

Hvilke kriterier som skulle legges til grunn for beregning av sikkerhet mot oppdrift var derfor avgjørende å få avklart. Regler for oppdriftsberegning, og nødvendig sikkerhet mot oppdrift, ble diskutert med vegvesenet i idéfasen fordi vegvesenets regelverk og håndbøker er uklare på dette punktet. Vi har basert oss på beregningsregler gitt i Eurokode 7 «Geoteknisk prosjektering», som er ett av de styrende dokumentene angitt i konkurransegrunnlaget.

Løsningsforslaget utfordret derfor etablerte oppfatninger med hensyn til utførelse av løsmassetunneler, og brakte inn forhold som krevde avklaringer av premisser for myndighetsgodkjenning (Vegdirektoratet). Dette var først og fremst forhold knyttet til anvendelse av uarmerte jetpeler som permanent konstruksjon, men også forhold vedrørende hvilke kriterier som skulle legges til grunn for beregning av sikkerhet mot oppdrift.

Oppdriftssikkerheten i gravefasen ble ivaretatt ved utlegginga av stedlige masser på takplata. I permanent tilstand har tunnelen sikkerhet mot oppdrift uten jord på takplata

CO2- fotavtrykk

Byggemetoden medførte ett lavt CO2 fotavtrykk;

 Det er benyttet lavkarbon sement.
 I forbindelse med arbeidene har det ikke vært nødvendig å konstruere egne separate temporære konstruksjoner da den permanente konstruksjonen også fungerte som avstiving- og tetnings-konstruksjon under byggefasen.

Arbeidsgangen i prosjektgjennomføringen

Hovedelementene/arbeidsgangen i prosjektet er vist i prinsipp i figur 4-8.

Figur 1

Figur 1: Fase 1 og 2. Spuntramming og klargjøring for jetpeler


Figur 2

Figur 2: Fase 3 og 4. Etablering av jetpelplate og klargjøring for støp av takplate


Figur 3

Figur 3: Fase 5 og 6. Etablering av takplate og utgraving av løsmasser inne i tunnelen


Figur 4

Figur 4: Fase 7 og 8. Tilbakefylling for vei og montering av veggelementer (forblending) og annen tunnelinstallasjon


Figur 5

Figur 5: Lengdesnitt som viser byggefasene etter hverandre (avstanden mellom de ulike fasene er ikke i målestokk).

Jetpeler 

Bunnplata av jetpeler har tre hovedfunksjoner:

 Avstive og sikre nedre del av spuntveggen.
 Permanent tetning mot inntrengning av grunnvann, både i byggefasen og i den ferdigstilte konstruksjonen.
 Utgjøre den permanent bunnplaten i tunnelen og overføre laster fra tunnelen til grunnen.

For å kunne ta opp kreftene fra bunnoppressing, er jetpelene plassert slik at jetpelplata danner en trykkbue. Dette var helt avgjørende for at det skulle kunne benyttes en uarmert permanent bunnplate i geobetong, uten at det skulle oppstå sprekker eller uakseptable skjær- og/eller strekk-spenninger i konstruksjonen. Figur 6 viser ABAQUS-modellen og spenningsfordelingen i den ferdige plata.

Figur 6.1/p>

Figur 6.2

Figur 6: 3D ABACUS-modell og spenninger i jetpelplata (trykkbuen)

Totalt er det satt 2651 jetpeler hvorav 2096 er J2-peler (geobetongpeler) og 555 er EC1- peler (erodert masse erstattes med fabrikkbetong)

Bunnplata i tunnelen på Hovenga består av over 2600 peler som griper inn i hverandre i et sekskantet mønster. Dette betyr at vi i løpet av prosjektet har laget flere tusen støpeskjøter, på en dybde mellom 10-15 meter under bakkenivå, uten at det er påvist en eneste punktlekkasje fra disse.

Det har ikke vært avdekket noen avvik med hensyn til tetthet og styrke i pelematerialet som har medført behov for tiltak.

Tetthet av jetpelkonstruksjonen (bunnplata)

Det ble kjerneboret for uttak av prøver og disse ble permeabilitetstestet i laboratorium. Resultatene av testen viste en permeabilitetskoeffisient på 1,4 x 10-10 m/s. Med permeabilitetskoeffisient 1,4x10-10 m/s, en trykkforskjell på 9,0m og en gjennomsnittlig pelelengde/platetykkelse på 1,7m får vi vanngjennomstrømning på 0,05l pr. 100m tunnel pr. minutt, hvilket er langt under kontraktens grenseverdi. Etter at tunnelen var ferdig utgravd og vi fikk konstatert at tettheten var som forutsatt, har det ikke manglet på superlativer fra hverken byggherre eller hovedentreprenør. Figur 7 under viser foto tatt av peletoppene etter utgraving i tunnelen men før etablering av veg. Dette viser pelenes plassering i forhold til prosjektert plassering som er risset inn. Kilde: AF-gruppen.

Figur 7

Figur 7: Figuren viser toppen av pelene etter utgraving med inntegnet prosjektert plassering. Kilde: AF-gruppen.

Trykkfasthet J2-peler og EC1-peler)

Under etableringa J2-pelene ble det tatt ut prøver fra returmaterialet og støpt tut terninger for trykkprøving (enaks.) Erfaringsmessig er trykkstyrken noe lavere i returmaterialet enn i selve pelen.

Terningene fra produksjonen av EC1-peler er basert på prøver fra ferdigbetongen levert på byggeplassen. Det ble trykket 288 terninger fra J2-peler og 120 terninger fra EC1-peler.

Figur 8

Jetgrunns arbeider i forbindelse med løsmassetunnelen på Hovenga ble avsluttet sommeren 2017. AF startet utgraving av tunnelen på sensommeren 2017, og gjennomslaget kom 23 November samme år. Etter den tid har AF arbeidet videre med ferdigstillelse av vegbane, veggbekledning og tekniske installasjoner, og ferdigstilte arbeidene som planlagt høsten 2018. Veien ble åpnet for trafikk 7/12-2018, med offisiell åpning 17/12-2018.

Både byggherren (vegvesenet) og hoved entreprenør (AF GRUPPEN) er svært fornøyd med resultatet. Som forutsatt er konstruksjonen vanntett, og oppfyller alle kravene som ble satt både til tetthet og styrke;

Deltagelsen i dette prosjektet har vært svært lærerik for oss, og sannsynligvis også for våre samarbeidspartnere. Som i andre deler av totalprosjektet har grunnforholdene også her bydd på overraskelser og komplikasjoner, men vi har samtidig fått demonstrert at metodene våre var robuste nok til å kunne håndtere utfordringene etter hvert som de dukket opp. Dette skyldes ikke minst et godt samarbeide med både AF, Norconsult og Statens Vegvesen.

Resultatet av dette er at når vi nå tar i bruk en løsmassetunnel der vi med stolthet kan si at;

 Tunnelen ble ferdigstilt til avtalt tid – til tross for vanskelige grunnforhold.
 Kostnadsmessig gav denne løsningen betydelige besparelser for byggherren.
 Alle krav som ble stilt til både vanntetthet og betongens styrke ble oppfylt med god margin.


Bilder (trykk på bildene for større versjon)

Karlastaden Oversikt compre
Oversiktsbilde

 


 


     
 
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Tunneler, kulverter og sjakter

Byggherre
Statens Vegvesen

Hovedentreprenør
AF gruppen

RIG
Norconsult

RIB
Norconsult

Tidsrom
Mai 2016 - Mai 2017

Omfang
2096 J2 peler
555 EC1 peler

Prosjektadresse
FV32 Gimlevegen/
Augestadvegen Porsgrunn

Media
googlemap Kartbeskrivelse
   
         
         
 
Lignende prosjekter
rosenlund 178x121
Rosenlund Bydelssenter, Lillehammer
Refundamentering av kontorbygg under oppføring. Setninger ved pålasting av betongelementer.
Les mer
 
Storo Storsenter fase I, Oslo
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Strenge krav til støy, vibrasjoner og setninger.
Les mer
 
Inkognitogata 33, Oslo
Refundamentering av verneverdig bygg. Metoden gjorde det mulig å etablere nye kjelleretasjer.
Les mer


Rosenlund Bydelssenter, Lillehammer
         
 
 • rosenlund0
 • rosenlund2
  •                           1
 • 2
         
NCC Construction AS har fått oppdraget med å bygge et nytt kontorbygg på Lillehammer for Rosenlund Bydelssenter AS. Det bygges to kontorblokker over en felles parkeringskjeller fordelt på to plan under terreng. Bygget er fundamentert på såler direkte på morenemasser. Bygget skal huse Statens vegvesen Region øst og Fylkesmannen i Oppland.

Problemstilling
Byggearbeidene ble igangsatt sensommeren 2012. Vår/sommer 2013 ble det registrert setninger mens montasje av betongelementer pågikk. Det antas at setningene ble forårsaket av oppbløtte morenemasser under fundamentene. Det ble sommeren 2013 besluttet å stanse ytterligere elementmontasje inntil bygget var refundamentert. Det ble videre besluttet å refundamentere bærende konstruksjoner på jetpeler. Jetgrunn ble august 2013 engasjert til å utføre refundamenteringen.

Grunnforhold
Grunnforholdene har hovedsaklig bestått av svært harde morenemasser. Moreneleiren har vært så fast at det har blitt sprengt for å komme ned til endelig graveplanum.

Valgt løsning
For å fullstendig stoppe ytterligere setninger og stabilisere bygget før jekking ble det bestemt å refudamentere bygget med jetpeler. Det ble kjerneboret gjennom eksisterende gulv og fundament og satt jetpeler under fundamentene i nederste kjelleretasje. Eventuelle oppbløtte morenemasser under fundamentene ble nå skiftet ut med jetpel. Eventuelle hulrom under fundamenter/gulv ble også fylt opp av sementmasser. Jetpelene ble satt ned til faste masser og hadde lengder på mellom 0,5 og 4 meter. Det ble satt totalt 192 peler med pelediameter opp til 2,2 meter.

Konklusjon
Det ble foretatt løpende setningsmålinger på bygget. Etter ferdigstillelse av pelearbeidene ble det ikke målt ytterligere bevegelse på bygget verken ved jekking av søyler eller ved videre elementmontasje. Byggets laster føres nå ned i søylene, til fundamentene og videre ned i jetpelene til fast grunn.


Bilder (trykk på bildene for større versjon)
Hogga_dam_small
Rosenlund Bydelssenter
 
borerigg small
Produksjon kjeller
 
borerigg3 small
Produksjon kjeller
 
Hogga_dam_small
Produksjon utendørs
 
borerigg small
Produksjon utendørs
 
borerigg3 small
Tømming av returmasser
  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Refundamentering

Byggherre
Rosenlund Bydelssenter AS

Oppdragsgiver
NCC Construction AS

Konsulent grunn
Sweco Norge AS

Tidsrom
September - Desember 2013

Omfang
192 stk ø2,0/2,2 m peler

Prosjektadresse
Industrigata 11, 2619 Lillehammer 

Media
googlemap Kartbeskrivelse
   
         
         
 
Lignende prosjekter

Magasinet, Drammen
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Råtne tre-flåtelag hadde gitt setninger.
Les mer
 
Storo Storsenter fase I, Oslo
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Strenge krav til støy, vibrasjoner og setninger.
Les mer
 
Inkognitogata 33, Oslo
Refundamentering av verneverdig bygg. Metoden gjorde det mulig å etablere nye kjelleretasjer.
Les mer


E18 Skjeggestad bru, Holmestrand

         
 
 
 • skjeggestad1
 • skjeggestad2
  •                           1
 • 2
         
Jetgrunn fikk på vårparten i 2015 i oppdrag av Statens vegvesen å refundamentere Skjeggestad bru på E18 i norgående retning. Skanska Norge AS var hovedentreprenør.

Problemstilling
Den 2. februar 2015 gikk det et grunnbrudd som medførte at sydgående Skjeggestad bru på E18 fikk en alvorlig skade. Nordgående bru ble også påvirket av grunnbruddet, men i mindre omfang.

Det ble nedsatt en ekspertgruppe som konkluderte med at massene i skredgropen måtte sikres og hele/deler av sørgående bru måtte rives ved sprengning. For nordgående bru ble det konkludert med at fundamentene i akse 4 og 5 måtte sikres.

Flere alternative måter å sikre fundamentene ble vurdert. Med ønske om rask framdrift og robusthet under gjennomføringen, valgte Statens vegvesen sammen med sine konsulenter å refundamentere fundamentene med jetpeler til berg/faste masser.

Jetgrunn ble engasjert i midten av april 2015. Tilriggingen på plassen ble igangsatt 27. april 2015 og siste pel ble etablert 1. juni 2015.

Grunnforhold
Grunnforholdene bestod i akse 4 av et topplag med relativt faste masser ned til ca. 3 m under fundament. Videre ned til mellom 20 og 25 meter bestod grunnen av svært sensitiv eller kvikk leire. Under dette igjen, en fast sandig, grusig morene med enkelte blokker før man kom til berg. I akse 5 bestod massene av en noe fas-tere leire ned til berg i dybde ca. 10 under fundament. Utført CPTU viste at leirens skjærstyrke her var redusert til ca. halvparten av opprinnelig fasthet.

Løsning
Det ble satt et krav til diameter på jetpelene på 2.0 m. Pelene skulle generelt ha overlapp mot nabopelene. Kravet til karakteristisk trykkfasthet i pelematerialet ble satt til 3.0 MPa.

I akse 4 ble det etablert 14 jetpeler med diameter 2.0 m. Det ble etablert 7 peler med innbyrdes kontakt på hver side av brupilaren. Pelene ble ført 2 meter ned i fast morene eller til berg der man påtraff dette.

I akse 5 ble det etablert 16 jetpeler med diameter 2.0 m. Pelene ble etablert med overlapp slik at et samvirke mellom pelene oppstod. Alle pelene ble etablert i kon-takt med berg.

Konklusjon
Prosjektet var vellykket med tanke på både kvalitet og fremdrift. Broen kunne gjenåpnes før planlagt tidspunkt. Midlere 28 døgns fasthet i pelematerialet lå på 6,4 og 8,0 MPa for henholdsvis akse 4 og 5, mens den karakteristiske fastheten lå på 5,1 og 6,2 MPa. Det ble kjerneboret på skrå gjennom jetpelene som viste at pelene hadde riktig diameter (2.0 m).


Bilder (trykk på bildene for større versjon)
Oversikt1 small
Oversiktsbilde
 
produksjon1 small
Produksjon akse 5
 
produksjon2 small
Produksjon akse 4
 
utstyr1 small
Produksjonsutstyr for jetpeler
 
utstyr2 small
Produksjonsutstyr for jetpeler
 


 
 
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Refundamentering

Byggherre
Statens vegvesen

Hovedentreprenør
Skanska Norge AS

RIG
NGI

RIB
Rambøll AS

Tidsrom
Vår 2015

Omfang
30 stk ø2,0 m peler med lengder på mellom 10 og 27 meter

Prosjektadresse
3080 Holmestrand 

Media
googlemap Kartbeskrivelse
   
         
         
 
Lignende prosjekter
rosenlund 178x121
Rosenlund Bydelssenter, Lillehammer
Refundamentering av kontorbygg under oppføring. Setninger ved pålasting av betongelementer.
Les mer
 
Storo Storsenter fase I, Oslo
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Strenge krav til støy, vibrasjoner og setninger.
Les mer
 
Inkognitogata 33, Oslo
Refundamentering av verneverdig bygg. Metoden gjorde det mulig å etablere nye kjelleretasjer.
Les mer


Hogga dam, Lunde
         
Hogga_dam_672x250
         
NCC Construction har fått i oppdrag av Statkraft å utføre ombygging av Hogga dam i Telemarksvassdraget. Slusemurene og den gamle fyllingsdammen fra 1890-tallet har store lekkasjer som skal tettes og forsterkes. I forbindelse med dette ble det blant annet benyttet jetpeler som en tetningskonstruksjon til fjell.

Grunnforhold
Grunnforholdene bestod av lagvis steinmasser og sand/silt. Steinmassene bestod av større kulestein. Deler av steinlaget ble masseutskiftet før produksjon. Under steinlaget ble det påtruffet et lag med sand/silt før man igjen traff steinmasser før berg. Berg lå i dybder på 13 til 5 meter fra gravenivå i byggegropa.

Valgt løsning
For å løse problemene med lekkasjer under fyllingsdammen ble det først etablert en fangdam oppstrøms for å få en tørr byggegrop. Det ble så satt ned en 12 meter lang spuntrekke oppstrøms av dammen. Mot dampilaren skrånet berg oppover som ville gitt lekkasjer under en eventuell spuntrekke. Det ble i dette området bestemt å benytte jetpeler satt til berg som en tetningkonstruksjon. Jetpelene ble satt med overlapp for å danne en tett vegg. Pelene ble også satt tett inntil dampilar og spuntrekken for å få en kontinuerlig tett vegg langs hele fyllingsdammen.

Jetpelene hadde lengder på mellom 12 og 4 meter. Over rekken av spunt og jetpeler skal det så etableres en tett betongkonstruksjon.

Bilder (trykk på bildene for større versjon)
Hogga_dam_small
Hogga dam oppstrøms
 
borerigg small
Hogga dam nedstrøms
 
borerigg3 small
Damluker Hogga dam
 
Hogga_dam_small
Riggområde med fangdam i
bakgrunn

 
borerigg small
Peleproduksjon
 
borerigg3 small
Peleproduksjon
 
Hogga_dam_small
Peleproduksjon ved dampilar
 
borerigg small
Frigraving av jetpeler, god
kontakt mot spunt

 
borerigg3 small
Frigraving av jetpeler
  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Tetningskonstruksjon

Byggherre
Statkraft

Oppdragsgiver
NCC Construction

Konsulent
Norconsult

Tidsrom
Januar - Februar 2014

Omfang
20 stk ø2,0 m peler
Totalt 140 løpemeter

Prosjektadresse
Flåbygdveien 446, 3825 Lunde (Telemark) 

Media
googlemap Kartbeskrivelse
   
         
         
 
Lignende prosjekter

Birkeland vannverk, Birkeland
Isolering av forurensede masser fra drikkevann med tetningsmur av jetpeler til fjell.
Les mer
 
Grandfjæra Næringspark, Molde
Tetningsvegg av jetpeler for å hindre utvasking av masser under kai.
Les mer
 
Paradisbukta fyllplass, Mandal
Lekkasje i avfallsfylling ble tettet med en vegg av jetpeler gjennom steinfylling og morenemasser.
Les mer


© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English