Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Refundamentering Rosenlund Bydelssenter, Lillehammer Prosjekter Sikringskonstruksjoner
Delsjöbäcken, Göteborg (S)
         
  For å øke sikkerheten i en skråning med gate, hus og trær ned mot Delsjöbäcken, ble et område forsterket med jetpeler for å skjære av potensielle glideflater. 24 jetpeler ble installert.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Sikring av rasfarlig skråning

Byggherre
Gatukontoret, Göteborg

Oppdragsgiver
Gatukontoret, Göteborg

Byggeår
1985

Omfang
24 stk. jetpeler

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse

   
         
         

Tanken var å høyne sikkerheten mot skred ved at å installere peler under bakken, og på den måten tvinge glideflatene høyere. En reduksjon av risiko mot skred på 40% ble ansett som tilfredsstillende.

Man besluttet å plassere peler i 6 grupper med 4 peler i hver gruppe (se figur nedenfor). Den siste pelen nærmest bekken har til oppgave å forbedre kontakten mellom fjell og den nest siste pelen i hver gruppe.

Gatukontoret tenkte seg at hver pelgruppe fungerer som en støttemur som påvirkes av en horisontal og en vertikal kraft. Den horisontale kraften beregnes ved at det i stabilitetsberegningen innføres et motholdene moment som øker sikkerheten til 1,4. Kontroll viste at risikoen for glidning ble tilfredsstillende redusert ved at tilstrekkelig friksjonskraft mobiliseres gjennom meget god vedheft mellom fjell og peler.

Resultat av stabilitetsanalyser viste at høyning av sikkerheten var oppnådd.

Under og etter produksjonen av pelene ble det ikke registrert noen bevegelser i skråningen.


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?f=q&source=s_q&hl=no&geocode=&q=Delsj%C3%B6b%C3%A4cken&aq=&sll=61.255006,9.248258&sspn=4.620734,16.907959&ie=UTF8&hq=&hnear=Delsj%C3%B6v%C3%A4gen,+G%C3%B6teborg,+V%C3%A4stra+G%C3%B6talands+l%C3%A4n,+Sverige&ll=57.700727,12.015885&spn=0.03445,0.106001&t=m&z=14&output=embed{/iframe}

 
 
 
         
Alnafoss kontorpark - støttemur T-bane, Oslo
         
672x250

 Prosjektet omfattet design og etablering av en 105 m lang og 12 m høy støttevegg av CFA-peler for sikring av byggegrop for byggingen av deler av Alnafossen Kontorpark mot T-banelinja ved Østensjøveien i Oslo.

Støtteveggskonstruksjonen skulle i permanent tilstand oppta høydeforskjellen på ca. 10 m mellom adkomstvei og T-banen. I temporær fase under byggeperioden skulle støtteveggen også ivareta utgravingen for nybygget, hvor høydeforskjellen mellom T-banen og byggegropa var 12 m. Støtteveggen skulle forankres med skråstag til fjell. På grunn av at enkelte av stagene ville komme nær tunneltaket i Romeriksporten, måtte arbeidene med stagboringen utføres med stor forsiktighet for ikke å skade fjellsikringen i tunnelen.

Grunnforhold
Grunnen bestod av fyllmasser de øverste 0 til 3 m. Under fyllmassene var det fast grusig sand med litt vekslende lag av leire, til dels siltige. Massene inneholdt lite innslag av stein. Dybdene til fjell langs pelelinja varierte fra ca. 10 til 25 m. Fjelloverflaten var relativt flat, men gikk noe dypere under og parallelt med T-banen. Grunnvannstanden ble registrert til å ligge på ca. 14 m dyp, dvs. ca 3 m under prosjektert veinivå.

Løsning
Totalt ble det etablert 97 CFA-peler med typisk lengde på 13.5 m og en diameter på Ø0.75 m. Senteravstanden mellom pelene var 0.90 m. CFA-pelene ble produsert med betongkvalitet C45 og spiralarmert med 10 stk. Ø32 mm.

I tillegg ble det etablert 9 jetpeler med en diameter på Ø1.6 m og senteravstand på 1.2 m der hvor grunnforholdene ikke tillot produksjon av CFA-peler.

Støtteveggen ble forankret til fjell med til sammen 64 stag med helningsvinkel 45°.

De nærmeste pelene ble installert kun 2.7 m fra T-banelinja. Arbeidet var meget krevende, siden det var full drift på alle spor under hele anleggsperioden, hvilket innebar ekstremt små marginer med hensyn til avstanden mellom riggen og de passerende togene.

Setningsmålinger
Under hele oppdraget ble det foretatt nivellering av skinnegangen for T-banen. Resultatene viste ingen målbare setninger på T-banesporene under og etter produksjon. 
 
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Sikringskonstruksjon

Byggherre
Statsbygg, Entra Eiendom AS

Oppdragsgiver
Bundebygg AS

Konsulent
Noteby

Byggeår
2001

Omfang
97 stk. CFA-peler lengder på 13,5 m samt 9 stk. jetpeler der grunnen ikke tillot CFA-peler.

Prosjektadresse
Brynsengfaret 6, Oslo

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse

   
         
         


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?f=q&source=s_q&hl=no&geocode=&q=Brynsengfaret+6,+Oslo&aq=0&oq=Brynsengfaret+6&sll=59.909984,10.809616&sspn=0.009403,0.033023&ie=UTF8&hq=&hnear=Brynsengfaret+6A,+Gamle+Oslo,+0667+Oslo&ll=59.909986,10.809624&spn=0.009403,0.033023&t=m&z=14&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

City Lade, Trondheim
Refundamentering av eks. bygg kombinert med sikrings-konstruksjon for byggegrop.
Les mer
 
Storo Storsenter fase I, Oslo
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Strenge krav til støy, vibrasjoner og setninger.
Les mer
 
Strandkaien, Bergen
Ved utgraving av kulvert ble strandkaiterminalen sikret med en støttemur av jetpeler.
Les mer

 
Nye Ahus, Lørenskog
         
  Det nye universitetssykehuset Nye Ahus ble ferdigstilt 1.10.2008 etter ti års planlegging og bygging. Bygget omfatter 137.000 kvm og leverer helsetjenester til rundt 340.000 mennesker.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Kulvert og sikringskonstruksjon

Oppdragsgiver
Nye Ahus

Konsulent
Multiconsult AS 

Byggeår
2005

Omfang
Ca. 75 stk. jetpeler med totalt ca. 290 løpemeter. Diametere mellom 1,2 m og 2,0 m.
4 EC1 peler til fjell ble også satt.

Prosjektadresse
Sykehusveien 25, 1478 Nordbyhagen


Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse

   
         
         

Orientering om prosjektet
Det skulle etableres en ny 100 % vanntett sikringskonstruksjon av jetpeler som skulle være grunnlag for ny kulvert gjennom Blokk S ved Ahus. Bygget var fundamentert med peler til fast berg der sikringskonskruksjoner skulle etableres. Sikringskonstruksjonen skulle være komplett med vegger og gulv og ha fri bredde og høyde lik 2,5 m x 3,5 m. Det var satt krav til null setninger, deformasjoner, rystelser eller vibrasjoner under utførelsen, siden sykehuset skulle være i full drift under byggeperioden.

Grunnforhold
Det ble utført totalsonderingene som viste dybder til berg på ca. 16 - 19 m. Løsmassene ble antatt å bestå av middels fast til fast siltig leire. Totalsonderingene viste at det under ca. 10 - 12 m dybde var overgang til grovere masser (morene). Under gulvet i Blokk S var det antatt å være et drenslag av pukk.

Løsning
Det ble etablert ca. 75 jetpeler og til sammen ca. 290 løpemeter. Diameteren varierte fra 1,2 til 2,0 m. Innbyrdes c/c-avstand mellom pelene var fra 1,2 til 1,7m. Det ble også installert 4 EC1-peler til fjell for bæring av deler av den eksisterende konstruksjonen.

Konklusjon
Ingen hevinger eller setninger ble observert under eller etter produksjon. Utgravingen av kjelleren viste at jetpelene utgjorde en tett konstruksjon. 


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?f=q&source=s_q&hl=no&geocode=&q=Akershus+universitetssykehus+HF&aq=&sll=61.255006,9.248258&sspn=4.620734,16.907959&ie=UTF8&hq=Akershus+universitetssykehus+HF&hnear=&t=m&z=10&iwloc=A&cid=551601057053415214&ll=59.931824,10.994602&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

VA-Tunell Örby, Stockholm (S)
VA-tunell gjennom løsmasser med jetpeler. Metoden gjorde at man slapp åpen utgraving.
Les mer

 
 
Nordlandssykehuset, Bodø
Sikringskonstruksjon for dyp-grøft og en sirkulær sjakt bestående av 18 jetpeler.
Les mer
 
TYA - Norsk Hydro, Årdal
25 meter dyp støpesjakt av jetpeler. Sjakten har en diameter på 9 meter.
Les mer
Sainsburry Centre of Visual Art, Norwich (UK)
         
  I forbindelse med ombygging av Sainsbury Centre of Visual Arts ved University of East Anglia skulle det etableres en ny korridor i kjeller.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Sikringskonstruksjon

Byggherre
University of East Anglia

Oppdragsgiver
Kier Eastern v/John Claydon

Byggeår
2005

Omfang
35 stk. ø1,8 m jetpeler

Prosjektadresse
University Drive, NR4-7TJ, UK


Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse

   
         
         

En 35 m lang permanent støttemur av jetpeler måtte dermed installeres innvendig for å muliggjøre utgraving. Jetgrunn bistod morselskapet Bachy Soletanche med prosjekt- og anleggsledelse ved gjennomføringen av prosjektet.

Grunnforhold
Grunnen bestod av sams masser (første 1 m) over konsolidert grusig sand. Grunnvannstanden var på kote +5.8 m.

Løsning
Det ble installert til sammen 35 jetpeler med diameter 1.8 og 2.0 m. Innbyrdes senteravstand varierte pga. vanskelig tilgjengelighet i rommet og ble tilpasset under utførelsen. Minste overlapp mellom pelene var 270 mm. Lengden på pelene varierte fra 5.3 til 5.7 m. Utgravingsnivået for kjellerkorridoren var 1 m over UK jetpeler.

Resultat
Det ble ikke observert hevinger eller setninger under utførelsen av prosjektet. Utgraving viste god overlapp mellom pelene, og at konstruksjonen var tett. Heller ingen pigging var nødvendig for å fjerne overflødig pelmateriale.


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?q=Sainsburry+Centre+of+Visual+Arts,&hl=no&sll=60.852938,10.395813&sspn=1.169222,4.22699&hq=Sainsburry+Centre+of+Visual+Arts,&radius=15000&t=m&ie=UTF8&hnear=&z=13&iwloc=A&cid=15159471520344716439&ll=52.62024,1.235286&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

City Lade, Trondheim
Refundamentering av eks. bygg kombinert med sikrings-konstruksjon for byggegrop.
Les mer


 
Storo Storsenter fase I, Oslo
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Strenge krav til støy, vibrasjoner og setninger.
Les mer
 
Alnafoss kontorpark, Oslo
Verneverdig teglsteinsbygg med setningsskader ble refunda-mentert med jetpeler til fjell.
Les mer

 
Eramet Sauda, Sauda
         
  I forbindelse med byggingen av ny tappegrop ved Ovn 12 ble det foretatt omfundamentering av 2 stk. eksisterende søylefundamenter, samt sikring av graveskråning mot eksisterende fundamenter  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjekt
Eramet, Sauda

Byggherre
Eramet Norway AS

Byggeår
2006

Oppdragsgiver
Eramet Norway AS

Prosjekttype
Underpining av fundamenter og konstruksjon av støttemur med jetpeler (J2-metoden)

Grunnforhold
Grunnen bestod av fylling (slagg, sand og grus med innslag av stein og blokker).

Løsning
Alle pelene ble installert fra eksisterende gulv i fabrikkhall, kote + 5,0. Det ble totalt installert 17 vertikale peler.

Media
Prosjektbeskrivelse
   
         
         

Alle pelene ble installert fra eksisterende gulv i fabrikkhall, kote + 5,0. Det ble totalt installert 17 vertikale peler, hvorav 11 peler med tilpasset diametre for sikring av kranfundamentene, og 6 peler som utgjorde støttemuren.

 
 
Lignende prosjekter

Lorem ipsum
Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur muto ena eationem..
Les mer
 
Lorem ipsum
Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur muto ena eationem..
Les mer
 
Lorem ipsum
Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur muto ena eationem..
Les mer

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English