Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Fundamentering Av Nybygg Karlatornet, Gøteborg I Sverige Prosjekter Tetningskonstruksjoner
Hotell Norge, Bergen
         
  Snitt av nybygg med parkeringsanlegg viser at det skal graves og sprenges en byggegrop helt inntil Hotel Norge. Deler av hotellet er fundamentert på fjell og deler på morene.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjekt
Hotell Norge, Bergen

Byggherre
Hotell Norge, Bergen

Byggeår
1985

Oppdragsgiver
J-V AS Stoltz Røtting - Br. Hauge

Grunnforhold
I hovedsak fyllmasser, og videre består massene av dy, sand/silt og morene

Løsning
Det ble valgt løsning med jetpeler for å refundamentere og samtidig å lage en vegg under eksisterende kjellervegg i hotellet for teting mot inntrenging av vann i byggegropen.

Media
Prosjektbeskrivelse
   
         
         

Det ble valgt løsning med jetpeler for å refundamentere og samtidig å lage en vegg under eksisterende kjellervegg i hotellet for teting mot inntrenging av vann i byggegropen.

 
 
Lignende prosjekter

Lorem ipsum
Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur muto ena eationem..
Les mer
 
Lorem ipsum
Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur muto ena eationem..
Les mer
 
Lorem ipsum
Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur muto ena eationem..
Les mer
Paradisbukta fyllplass, Mandal
         
  I forbindelse med SFTs kartleggingsarbeid av gamle avfallsfyllinger ble fyllplassen i Paradisbukta rangert som spesialdeponi med snarlig behov for tiltak.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Tetningskonstruksjon

Byggherre
Mandal kommune

Oppdragsgiver
Mandal kommune

Konsulent
Grøner AS

Byggeår
1997

Omfang
41 stk. jetpeler satt som tetningsmur.

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse

   
         
         

Fyllplassen hadde lekkasje gjennom en steinfylling med lengde på ca 60 meter.

Grunnforhold
Jetpelene ble etablert i en steinfylling bestående av fyllmasse med store steiner og morenemasser over fjell. Fjelloverflaten ble registrert til å være ujevn med dybder på over 7,5 meter.

Løsning
I forprosjektet ble ulike tekniske løsninger vurdert. Alternativene var blant annet en sentralt plassert tetningsgrøft i steinfyllingen, forskjellige membranløsninger (bentonitt) på skråningen mot vannet, en spuntløsning og en løsning med jetinjiserte peler.
Prosjektet ble løst ved hjelp av J-2 metoden.
- Det ble etablert 41 peler med en senteravstand på ca 1,5 meter
- Totalt ble det produsert 187 meter jetpeler med største lengde på 6,3 meter.
- Det ble i hovedsak benyttet rapidsement tilsatt mikrosilika med et v/c forhold på 0,6 til 0,65.
- Etter at pelene var installert ble det utført flere vanntapsmålinger. Permeabiliteten på veggen ble målt til 10-7 - 10-8 m/s.


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?q=paradisbukta+mandal&hl=no&sll=59.29636,18.070042&sspn=0.038303,0.132093&hq=paradisbukta&hnear=Mandal,+Vest-Agder&t=m&ie=UTF8&ll=58.046369,7.623538&spn=0.044853,0.408498&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

Birkeland vannverk, Birkeland
Isolering av forurensede masser fra drikkevann med tetningsmur av jetpeler til fjell.
Les mer
 
Grandfjæra Næringspark, Molde
Tetningsvegg av jetpeler for å hindre utvasking av masser under kai.
Les mer
 
Stockholmring SL24, Stockholm (S)
Bruk av jetpeler for å tette morenelaget mellom UK spunt og fjell over 270 meter.
Les mer

 
Stockholmring SL24, Stockholm (S)
         
  Søndra Länken er en 6 km lan trafikklinje under Stockholms sydlige nærområder. SL24 er en av mange arbeider som pågår samtidig.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Tetting under spunt

Byggherre
Vägverket

Oppdragsgiver
Skanska AB

Byggeår
1999/2000

Omfang
270 meter med spunt ble tettet. Pelene ble installert på dybder fra 6 til 14 meter.

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse

   
         
         

Arbeidene ved Sickla trafikkplass omfattet tetting av jord/morenelaget mellom UK spunt og fjell. Spuntveggens totale lengde var 270 meter.

Grunnforhold
Større deler av området består av fyllmasser med varierende mektighet (0 til 3 meter). Under fyllingen er fjell, morene, tørrskorpeleire og maksimalt 5 meter med leire. Morenen er siltig og inneholder samtidig stein og blokker.

Problemstilling
Tetting av spuntvegg mot underliggende fjelloverflate. Pelene ble installert etter at det var forboret gjennom forinstallert rør på spunten og ned 0,5 meter i fjell. Høyden på jetpelveggen varierte fra 0 til 3,5 meter avhengig av hvor dypt spunten var rammet ned. Kravene til tetthet var 5x10-9 m/s. C/C-avstanden mellom pelene var
600mm. 450 peler ble installert. Pelene ble installert på dybde fra 6
til 14 meter.


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?q=S%C3%B6dra+L%C3%A4nken+24&hl=no&ie=UTF8&sll=59.330356,18.132769&sspn=0.019132,0.066047&hnear=%C3%85rstatunneln,+Sverige&t=m&hq=&z=14&ll=59.29636,18.070042&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

E18-Gartnerløkka, Kristiansand
Tetting mellom spunt og fjell med jetpeler på baksiden av spuntveggen.
Les mer
 
Felixstowe terminal, Port of Felixstowe (UK)
Jetpeler ble brukt til tetting av spunt for å hindre utvasking av finstoff fra kaianlegget.
Les mer
 
Grandfjæra Næringspark, Molde
Tetningsvegg av jetpeler for å hindre utvasking av masser under kai.
Les mer

 
TYA - Norsk Hydro, Årdal
         
  Hydro Aluminium på Årdal ønsket på 90-tallet å lage en støpesjakt for aluminiums-produksjon inne i og under den eksisterende fabrikkhallen.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Sjakt og tetningskonstruksjon

Byggherre
Norsk Hydro ASA, Årdal Metallverk

Oppdragsgiver
Norsk Hydro ASA, Årdal Metallverk

Konsulent
AKS-prosjekt

Byggeår
1998/1999

Omfang
25 meter dyp sjakt med diameter på 9 meter.

Prosjektadresse
Drammen stasjon, 3044 Drammen

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse
pdflogo Artikkel i Bygge-industrien nr 2/1999
pdflogo Artikkel i Bygge-industrien nr 13/1999
 
   
         
         

Støpesjakten skulle være 25 m dyp og 9 m i diameter, målt innvendig, og ville dermed bli Norges største.

Med grunnvannstand i toppen av sjakten så gir vanntrykket i bunn og jordtrykket på veggene store påkjenninger på konstruksjonen. Prosjektet hadde derfor en meget høy vanskelighetsgrad og det ble satt strenge krav til kvalitet og utførelse.

Det var stillet krav til at det skulle være full drift i hallen under hele anleggsperioden, hvilket innebar meget liten plass for anleggsutstyr. En kran som stadig passerte over arbeidsstedet stillet også svært strenge krav til sikkerhet. Sjakten er i tillegg plassert helt inn til et tungt belastet fundament i dybde 2,2 meter under gulvnivå. Kravet til rystelser/vibrasjoner og setninger var 0.

Grunnforhold
Glasifluviale deltamasser med sams friksjonsmasser. Grunnvannsnivå ca. 5 meter under gulvnivå.

Problemstilling
Støpesjakten er landets dypeste, og er sirkulær med en innvendig netto totalhøyde på 25 meter. Kravet til pelkonstruksjonen var at den skulle være en permanent uarmert og tett betongkonstruksjon som var utformet slik at det ikke skulle oppstå
områder med strekk eller uakseptable skjærkrefter. Konstruksjonen er i tillegg påvirket av store ytre jord- og vanntrykk.

Byggeprosjektet hadde en meget høy vanskelighetsgrad og satte derfor meget strenge krav til kvalitet og utførelse. Konstruksjonen tilhører sikkerhetsklasse 3 med tilhørende høye krav til kontroll av beregninger og utførelse.

Løsning
Byggeprosjektet ble løst ved hjelp av J-2 metoden med følgende argumenter for valg av metoden:
- at det var god dokumentert sikkerhet for at metoden var gjennomførbar i de aktuelle masser og høyt vanntrykk
- at man kunne opprettholde full produksjon i støperi-lokalet under hele anleggsperioden
- at inntilliggende konstruksjoner ikke ble påført noen form for setninger, rystelser eller vibrasjoner
- at metoden eliminerte mange arbeidsprosesser som man ellers ville hatt med konvensjonelle metoder
- at kostnadene var langt mer forutsigbare enn ved andre løsninger{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?f=q&source=s_q&hl=no&geocode=&q=Verksvegen+1,+%C3%98vre+%C3%85rdal&aq=2&oq=Verksvegen+1+&sll=61.255006,9.248258&sspn=3.969463,13.568115&ie=UTF8&hq=&hnear=Verksvegen+1,+6884+%C3%98vre+%C3%85rdal,+%C3%85rdal,+Sogn+og+Fjordane&t=m&z=14&ll=61.311489,7.822887&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

Hafslund sikkerhetsbygg, Oslo
Ny sjakt for pumpekum med jetpeler til fjell. Innvendig diameter på 3,5 meter.
Les mer
 
VA-Tunell Örby, Stockholm(S)
VA-tunell gjennom løsmasser med jetpeler. Metoden gjorde at man slapp åpen utgraving.
Les mer

 
 
Nordlandssykehuset, Bodø
Sikringskonstruksjon for dyp-grøft og en sirkulær sjakt bestående av 18 jetpeler.
Les mer
E18-Gartnerløkka, Kristiansand
         
  Ved utgraving av byggegrop ved Gartnerløkka i Kristiansand raste masser inn under spunten. Årsaken til dette var at flere spuntnåler ikke var rammet ned til prosjektert nivå.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Tetting under spunt

Byggherre
Statens Vegvesen

Oppdragsgiver
PEAB AS

Byggeår

2000

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse

   
         
         

Det var også sannsynligvis store kaviteter mellom spunt og fjell. For å stabilisere massene og sikre mot ytterligere inntregninger ble det besluttet å installere jetpeler (J2-peler) på baksiden av spuntveggen.

Grunnforhold
Grunnen bestod av sand/finsand.

Forberedelser
På bakgrunn av mottatt informasjon, kom Jetgrunn frem til et forslag på peleplassering som ivaretok følgende forhold:
- Diameteren (1,6 m) på pelene ligger godt innenfor det området det er enkelt å produsere.
- Senteravstanden (1,3 m) gjør at en får god overlapp mellom pelene, noe som gjør at tettingen blir god.
- Pelene er plassert slik i forhold til spunten at det ikke blir for mange store lummer mellom spunt og pelerad.

Løsning
På grunn av at stagforankringen ikke var plassert som forutsatt, måtte pelene replasseres i posisjoner som ikke var optimale. I alt 5 peler ble installert med gjennomsnittlig lengde på ca. 5 m. To av pelene ble produsert med en diameter på 2,0 m pga. plasseringen til stagankrene.

Verifisering av peldiameter og kontakt mellom pel og spunt ble gjort med aksellerometermålinger på spuntveggen.

Konklusjon
På tross av en rekke ukjente faktorer lyktes det å løse problemet med innrasning av masser i områder der spunten ikke var slått ned til prosjektert nivå. Imidlertid førte plasseringen av stagforankringen til at jetpelene måtte plasseres i uheldige posisjoner i forhold til spunt og senteravstand.


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?f=q&source=s_q&hl=no&geocode=&q=kristiansand&aq=&sll=58.155682,8.001437&sspn=0.010472,0.022316&ie=UTF8&hq=&hnear=Kristiansand,+Vest-Agder&t=m&ll=58.150916,7.996159&spn=0.012229,0.041199&z=14&iwloc=A&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

Stockholmring SL24, Stockholm (S)
Bruk av jetpeler for å tette morenelaget mellom UK spunt og fjell over 270 meter.
Les mer
 
Grandfjæra Næringspark, Molde
Tetningsvegg av jetpeler for å hindre utvasking av masser under kai.
Les mer
 
Felixstowe terminal, Port of Felixstowe (UK)
Jetpeler ble brukt til tetting av spunt for å hindre utvasking av finstoff fra kaianlegget.
Les mer

 

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English